Časový harmonogram

Přípravná fáze (červenec 2006 – prosinec 2006)
Od července 2006 probíhali aktivity ohledně vyhlášení dotačního titulu a jsou připravovány podklady pro podání žádosti.
Příprava na vytvoření sociodemografické analýzy celého území Konicka bude zahájena už v přípravné fázi prosinci 2006. Tyto údaje budou jedním ze stěžejních výstupů pro kvalitní zpracování komunitního plánu, proto této oblasti budeme věnovat přiměřenou část celého projektu. Tím se tato akce projeví i v realizační fázi, v které proběhne také vyhodnocení celé sociodemografické analýzy a to v měsících květen až červenec 2007. Výsledky této analýzy budou zveřejněni na internetových stránkách, ve Zpravodaji města Konice a v místních tiscích zúčastněných obcí.
Realizační fáze (leden 2006 – květen 2008):
Jedná se o fázi, na kterou žádáme finanční spoluúčast v rámci SROP Tato bude uskutečněna jen v případě, že bude Technickým sekretariátem Olomouckého kraje přiznána dotace na realizaci projektu. V tomto období bude revidována organizační struktura KP, bude uskutečněna osvěta o sociálních službách pro veřejnost i procesu KP, budou sebrány podklady a vydán katalog Katalogu poskytovatelů sociálních služeb na Konicku, v roce 2007 i 2008 proběhne dotazníkové a anketní šetření mezi občany mapující situaci, budou probíhat besedy, semináře a workshopy s veřejností, budou zpracovány demografické a sociologické analýzy a další podklady pro tvorbu Komunitního plánu sociálních služeb pro Konicko - budou stanoveny teze cílových stavů, východiska. V únoru 2007 bude první setkání pracovních skupin pro komunitní plánování a široké veřejnosti. Bude zde představeno komunitní plánování Konicka pro obyvatelstvo a vytyčení si cílů celého komunitního plánování. Na začátku realizační fáze také začnou přípravy webové stránky k problematice komunitního plánování sociálních služeb na Konicku a v následujících měsících k jejich zprovoznění. V květnu 2007 také začne příprava k vytvoření brožur o sociálních službách a Katalogu poskytovatelů sociálních služeb na Konicku, jejich publikace a rozšíření mezi veřejnost.
Každé 3 měsíce se budou scházet pracovní skupiny a vytvářet podklady pro SWOT analýzy a budou řešit vymezení cílů pro optimalizaci určeného sociálního segmentu. V prosinci 2007 – únoru 2008 budou pracovní skupiny pracovat na podkladech pro komunitní plán sociálních služeb Konicka. Tyto výsledky analýz budou zveřejněny na závěrečném setkání s veřejností, kde budou občané připomínkovat výsledky analýz. Výsledky budou samozřejmě dostupné na internetových stránkách a budou také zveřejněny ve zpravodaji města Konice a místních tiscích zúčastněných obcí. Prezentace společného projektu regionu proběhne i v rámci Mikroregionu.
Do konce roku 2007 ještě proběhnou 3 setkání s veřejností, kde bude veřejnost informována o průběhu projektu a jejich připomínky a náměty budou zapracovávány do dalšího průběhu akce.
Ke konci roku 2007 (říjen – prosinec) proběhne výtvarná soutěž ve školách na Konicku s tématikou sociální služby, či jak pomoci druhému. Soutěž bude vyhodnocena a odměněna dárkem. Nejhezčí a nejoriginálnější obrázky budou vystaveny na zámku v Konici v lednu 2008. Tato akce bude z pohledu pracovních skupin komunitního plánování velmi zajímavá a poučná, protože se dozví, jakým způsobem děti vnímají sociální problematiku a jak by ji chtěli případně zlepšit. Touto cestou se také děti budou informovat o sociální problematice na Konicku.
Z provedených akcí projektu bude vytvořena kvalitní sociodemografická analýza, analýza potřeb občanů, analýza poskytovatelů sociálních služeb a možnosti zvýšení kvality služeb v regionu Konicko. Tyto analýzy budou vytvořeny za účasti veřejnosti, zadavatelů sociálních služeb a poskytovatelů sociálních služeb.
1.3 Provozní fáze (květen 2008 – květen 2011)
Komunitní plán bude sloužit k rozhodování o podobě sociálních služeb na Konicku a bude mít podporu vedení města a obcí mikroregionu, neziskových organizací poskytujících sociální služby a veřejnosti. Komunitní plán sociálních služeb Konicka se bude aktualizovat dle potřeby, aby informace, na kterých se bude vytvářet podoba sociálního prostředí, byly relevantní.KPSS KONICKA © 2007 Vytvořil Radek Ohanka